Registračný list pri preukazovaní splnenia podmienok účasti

Je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený požadovať od uchádzača/záujemcu predloženie „Registračného listu“ zamestnanca pri preukazovaní splnenia podmienok účasti?

Uvádzame, že z ust. § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní1 vyplýva,  že v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Uchádzač v tejto súvislosti uvádza, že znenie Oznámenia/Výzvy a súťažných podkladov je záväzné nielen pre uchádzačov/záujemcov, ale aj pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa a vo fáze hodnotenia splnenia podmienok účasti  nie je prípustné, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ menil, či rozširoval okruh otázok, či požiadaviek, ktoré sú kladené na uchádzača/záujemcu v súvislosti s preukazovaním podmienok účasti.

Pri preukazovaní splnenia podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o stavebné práce alebo služby, sa uvedená podmienka účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže v súťažných podkladoch stanoviť doklady, ktoré požaduje predložiť, spravidla ide o príslušné osvedčenie, či oprávnenie na výkon činnosti a životopis odborníkov, pričom verejný obstarávateľ/obstarávateľ spravidla stanoví aj požiadavky na obsah profesijného životopisu, z obsahu ktorého majú vyplynúť údaje  o odbornej praxi, vrátane údajov o pracovných pozíciách, zamestnávateľoch  a ďalšie.

Zo skúsenosti z praxe môžeme uviesť, že zo súťažných podkladov veľkého množstva verejných obstarávaní/obstarávaní nevyplýva požiadavka, aby uchádzač/záujemca predkladal na preukazovanie splnenia podmienky technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, potvrdenie o prihlásení zamestnanca do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne (napr. kópiou „prihlasovacieho lístku“, resp. „registračného listu“).   

Z praxe však môžeme povedať, že vo viacerých verejných obstarávaniach verejný obstarávateľ/obstarávateľ v rámci inštitútu vysvetľovania ponuky požadoval od uchádzača/záujemcu predloženie dokladu preukazujúceho, že zamestnanca prihlásil do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (napr. kópiou prihlasovacie lístku).

Máme za to, že takáto požiadavka nemá oporu nielen v zákone o verejnom obstarávaní, ale spravidla ani v Oznámení/Výzve a súťažných podkladoch, pričom máme za to, že uvedený postup nemá oporu ani v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Poukazujeme najmä na zákon o sociálnom poistení2 a zákon o zdravotnom poistení3.

Je zrejmé, že posledné dva uvedené zákonné predpisy upravujú zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, resp. nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva, dôchodkové poistenie, a to starobné poistenie, invalidné poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti a ďalšie.

Máme za to, že je to práve zákon o zdravotnom poistení a zákon o sociálnom poistení, ktoré primárne stanovujú zamestnávateľovi povinnosti, ktoré je tento povinný plniť voči príslušným orgánom, t.j. zdravotným poisťovniam, resp. Sociálnej poisťovni.

Domnievame, že v danom prípade absentuje právomoc verejného obstarávateľa/obstarávateľa preverovať splnenie povinností uchádzača/záujemcu  ako zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam resp. Sociálnej  poisťovni. Je tiež zrejmé, že pokiaľ verejný obstarávateľ/obstarávateľ formuloval svoju požiadavku tak, ako sme uviedli vyššie, uvedené musí prihliadať na lehoty viazané na jednotlivé povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení, keďže povinnosť prihlásenia voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni, uchádzačovi/záujemcovi ako zamestnávateľovi nemusela ešte vzniknúť, a to ani ku dňu predloženia ponuky.

Prikláňame sa k tomu, že výkon práv a povinností voči príslušným orgánom na základe týchto právnych predpisov nie sú v žiadnom prípade v zákonnej dispozícii verejného obstarávateľa/obstarávateľa a zároveň verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi  neprislúcha vykonávať žiadne právomoci vo vzťahu k uchádzačovi/záujemcovi ako zamestnávateľovi. Pokiaľ ide o povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni zo strany uchádzača/záujemcu, je zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa relevantné skúmať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Už len podotýkame, že splnenie týchto povinností nie je ponechané na svojvôľu, či jednostranné vyhlásenie uchádzača/záujemcu, ale na oficiálne potvrdenie príslušných orgánov o splnení týchto povinností.

Máme tiež za to, že aj keby takéto doklady existovali, resp. ich má   uchádzač/záujemca k dispozícii,  nie je povinný predkladať  predmetné doklady  verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (zákon o verejnom obstarávaní)
  2. zák. č.  461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov (zákon o sociálnom poistení)
  3. zák. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (zákon o zdravotnom poistení).Dúfame, že bol pre vás tento článok zaujímavý a užitočný. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na office@akkk.sk.


Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú poskytovaním právnych rád a služieb. Tento dokument je informatívnej povahy a aplikácia informácií  v ňom uvedených je  vždy špecifická v závislosti od skutkových  okolností konkrétneho prípadu. Z uvedených dôvodov odporúčame vždy pri konkrétnych právnych riešeniach kontaktovať advokátsku kanceláriu. Z tohto dokumentu nie je možné odvodzovať žiadne práva ani povinnosti.  Autor dokumentu nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií v ňom uvedených.