Čo je zoznam hospodárskych subjektov?

Čo je zoznam hospodárskych subjektov a prečo je výhodné byť v tomto zozname zapísaný? Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) je informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách – hospodárskych subjektoch, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní a požiadali ÚVO o zápis do ZHS.

Zoznam hospodárskych subjektov
Zapis do ZHS

Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je vo väčšine verejných obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) nevyhnutné.

Osobné postavenie hospodárskeho subjektu sa v zmysle ZVO preukazuje nasledovnými dokladmi:

Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť v rámci ponuky verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi tak, aby neboli ku dňu predkladania ponúk staršie ako 3 mesiace. Predloženie týchto dokladov je vzhľadom na ich počet a lehoty jednotlivých orgánov, ktoré ich vydávajú, značne administratívne a časovo náročné a je nutné ich predkladať v každej ponuke.

Druhou možnosťou preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je ich preukázanie prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov.
V prípade, ak je hospodársky subjekt zapísaný v ZHS nie je z jeho strany potrebné, aby v rámc svojej ponuky vo verejnom obstarávaní predkladal akékoľvek doklady týkajúce sa preukázania splnenia podmienok osobného postavenia. Zápis do ZHS je platný 3 roky a je účinný voči všetkých verejným obstarávateľom a obstarávateľom v Slovenskej republike. Hlavnou výhodou zápisu do ZHS je to, že hospodárskemu subjektu odpadne časť administratívne náročných povinností v rámci procesu predkladania ponúk a zjednoduší prípravu ponúk.