23 mája, 2024

Čo je zoznam hospodárskych subjektov?

Čo je zoznam hospodárskych subjektov a prečo je výhodné byť v tomto zozname zapísaný? Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) je informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách – hospodárskych subjektoch, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní a požiadali ÚVO o zápis do ZHS.

Zoznam hospodárskych subjektov
Zapis do ZHS

Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je vo väčšine verejných obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) nevyhnutné.

Osobné postavenie hospodárskeho subjektu sa v zmysle ZVO preukazuje nasledovnými dokladmi:

 • výpismi z registra trestov hospodárskeho subjektu, každého člena štatutárneho orgánu,
  dozorného orgánu a prokuristov,
 • potvrdeniami všetkých zdravotných poisťovní, že nemá dlhy voči zdravotným poisťovniam,
  a to v Slovenskej republike ako aj v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdením Sociálnej poisťovne, že nemá dlhy na poistnom na sociálne poistenie, a to v
  Slovenskej republike ako aj v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, že
  nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu, a to v Slovenskej
  republike ako aj v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdením príslušného súdu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v
  reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
  nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
  zodpovedajúci predmetu zákazky,
 • čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
  konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
  obvyklého pobytu.

Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť v rámci ponuky verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi tak, aby neboli ku dňu predkladania ponúk staršie ako 3 mesiace. Predloženie týchto dokladov je vzhľadom na ich počet a lehoty jednotlivých orgánov, ktoré ich vydávajú, značne administratívne a časovo náročné a je nutné ich predkladať v každej ponuke.

Druhou možnosťou preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je ich preukázanie prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov.
V prípade, ak je hospodársky subjekt zapísaný v ZHS nie je z jeho strany potrebné, aby v rámc svojej ponuky vo verejnom obstarávaní predkladal akékoľvek doklady týkajúce sa preukázania splnenia podmienok osobného postavenia. Zápis do ZHS je platný 3 roky a je účinný voči všetkých verejným obstarávateľom a obstarávateľom v Slovenskej republike. Hlavnou výhodou zápisu do ZHS je to, že hospodárskemu subjektu odpadne časť administratívne náročných povinností v rámci procesu predkladania ponúk a zjednoduší prípravu ponúk.

Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú konzultáciu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Zdieľaj

Napíšte nám

Sme pripravení Vám pomôcť s Vašimi právnymi záležitosťami

Obráťte sa na nás s dôverou a spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť. Napíšte nám o aké poradenstvo máte záujem a my Vás budeme kontaktovať.