Právo verejného obstarávania

Odborne zameriavame na oblasť verejného obstarávania

Poskytujeme profesionálne a dlhoročné poradenstvo uchádzačom/záujemcom pri vypracovaní ponúk predkladaných verejným obstarávateľom/obstarávateľom. V rámci poradenstva poskytujeme aj služby vypracovania a kontroly dokladov predkladaných uchádzačmi, záujemcami v rámci ponuky, dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, vrátane osobného postavenia, finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Uvedené poradenstvo poskytujeme v nemalej miere aj zahraničným subjektom zohľadňujúc špecifické požiadavky zákona o verejnom obstarávaní.

Svojim klientom poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v rámci procesu zadávania nadlimitných  zákaziek verejným obstarávateľom/obstarávateľom, procesu zadávania podlimitných zákaziek ako aj procesu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.  V rámci procesu  posudzovania  splnenia podmienok účasti  verejným obstarávateľom/obstarávateľom poskytujeme právny servis   spočívajúci  vo vysvetľovaní  predložených dokladov  v ponuke uchádzača  na  základe žiadostí  verejných obstarávateľov/obstarávateľov. V rámci procesu vyhodnocovania  ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky poskytujeme poradenstvo pri poskytovaní vysvetlení verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi týkajúcich sa  predložených  informácií a dokladov, ktoré uchádzač/záujemca poskytol. Zároveň poskytujeme  poradenstvo pri vysvetľovaní mimoriadne nízkej  ponuky, ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka.

Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami pri obhajovaní práv našich klientov

Zastupujeme klientov v revíznych postupoch v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, vrátane podávania námietok, či žiadostí o nápravu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Naše skúsenosti klienti využívajú aj pri uplatňovaní inštitútu odvolania podľa zákona o verejnom obstarávaní a následne v konaní pred Radou Úradu pre verejné obstarávanie.

Poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní žiadosti a potrebných dokladov vo veci zápisu slovenských a zahraničných subjektov do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti v konaniach voči verejným obstarávateľom/obstarávateľom a v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, ako i Radou ÚVO, to všetko po zohľadnení a znalosti príslušných metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie.

Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú konzultáciu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Právne poradenstvo pre klienta TRICORP Development, v.o.s. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov podľa zmluvných podmienok FIDIC.

Rezidenčný projekt III Veže

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Shopping park Soravia III, Studená ul., Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Mochovce C001 a Mochovce C004

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Banská Bystrica II

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Košice

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania

Viedenská brána – Bratislava, mestská časť Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

ÚČOV Vrakuňa – predelenie žľabu vratného kalu a súvisiace práce

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Rekonštrukcia ČS Čergov

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DC Hostivice, Tulipan park, Phase III building 1 (3C)

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DCD logistický park v katastrálnom území Kunice a Všechromy

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo a pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

DC06 in the Kadastral district of Zdiby and Klecany

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie SENEC“ vo verejnom obstarávaní na predmetnú zákazku. Klient v súčasnosti realizuje dielo.

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ vo verejnej súťaži.

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

%rávne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Zákazka už je zrealizovaná klientom.

Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo

Právne poradenstvo poskytované pre klienta skupinu dodávateľov “Združenie Šaľa“ ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Verejný obstarávateľ nakoniec súťaž zrušil pre chýbajúce stavebné povolenie.

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Právne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. V súčasnosti klient už zrealizoval zákazku.

ČOV Malý Slavkov

Právne poradenstvo poskytované pre klienta „Združenie Gabčíkovo“ ako uchádzača vo verejnej súťaži.

Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Napíšte nám

Sme pripravení Vám pomôcť s Vašimi právnymi záležitosťami

Obráťte sa na nás s dôverou a spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť. Napíšte nám o aké poradenstvo máte záujem a my Vás budeme kontaktovať.