22 októbra, 2021

Jednotný európsky dokument a jeho použitie vo verejnom obstarávaní

Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)  jednotný európsky dokument (JED) je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti) určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Čo je jednotný európsky dokument

JED je možné využiť na predbežné preukázanie splnenia podmienok účasti vo všetkých postupoch zadávania zákazky podľa zákona o  verejnom obstarávaní, t.j. pri účasti vo verejnej súťaži,  pri zadávaní podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska, užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu a inovatívnom partnerstve. Z právnej povahy  jednotného európskeho dokumentu vyplýva, že jednotný európsky dokument predstavuje predbežné nahradenie dokladov a verejný obstarávateľ/ obstarávateľ nesmie v súťažných podkladoch, resp. v inom dokumente, ktorým sa začal proces verejného obstarávanie vylúčiť možnosť záujemcu, resp. uchádzača preukázať predbežné podmienky účasti formou JED.

Jednotný európsky dokument
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie

JED je považovaný za paušalizované čestné prehlásenie a predstavuje vlastné vyhláse­nie zo strany hospodárskych subjektov, ktoré je predbežným dôkazom o splnení podmienok účasti. Podľa článku 59 smernice 2014/24/EÚ ide o formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že sa nenachádza v jednej zo situácií, v prípade ktorých hospodárske subjekty musia alebo môžu byť vylúčené; že spĺňa príslušné podmienky účasti a že v relevantných prípadoch spĺňa objektívne pravidlá a kritériá stanovené na účely zníženia počtu inak kvalifikovaných záujemcov, ktorí sa majú vyzvať na účasť. Jeho cieľom je znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z požiadavky predkladať veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti. V súvislosti s rozsahom dokumentov, ktoré je možné  nahradiť jednotným európskym dokumentom, zákonodarca vychádza z premisy, že uchádzač v celom rozsahu spĺňa stanovené podmienky.

Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ), t.j. ide o štandardizovaný dokument (formulár), ktorý je možné uplatňovať vo verejných obstarávaniach vo všetkých členských štátoch EÚ.

JED obsahuje aj aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

  1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

Vzor online formulára jednotný európsky dokument

Vzor formulára je možné vyhľadať na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie Zároveň je túto službu Úradu pre verejné obstarávanie možné využívať pri  práci a vypĺňaní a opätovnom používaní  JED interaktívnym spôsobom vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Uchádzač alebo záujemca sa môže rozhodnúť, či vo svojej žiadosti o účasť alebo ako súčasť ponuky predloží JED alebo jednotlivé doklady  vyžadované verejným obstarávateľom/ obstarávateľom prípadne kombináciu dokladov a JED-u.

Dúfame, že bol pre vás tento článok zaujímavý a užitočný. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú poskytovaním právnych rád a služieb. Tento dokument je informatívnej povahy a aplikácia informácií  v ňom uvedených je  vždy špecifická v závislosti od skutkových  okolností konkrétneho prípadu. Z uvedených dôvodov odporúčame vždy pri konkrétnych právnych riešeniach kontaktovať advokátsku kanceláriu. Z tohto dokumentu nie je možné odvodzovať žiadne práva ani povinnosti.  Autor dokumentu nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií v ňom uvedených.

Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú konzultáciu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Zdieľaj

Napíšte nám

Sme pripravení Vám pomôcť s Vašimi právnymi záležitosťami

Obráťte sa na nás s dôverou a spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť. Napíšte nám o aké poradenstvo máte záujem a my Vás budeme kontaktovať.