18 januára, 2022

Verejné obstarávanie problematika - dvojjazyčný dokument

Verejné obstarávanie a jeho problematika. Ako postupovať, ak uchádzač/záujemca predložil vo svojej ponuke, resp. v rámci predloženia dokladov dvojjazyčný dokument, ktorého cudzojazyčná jazyková verzia nebola úradne preložená?

Odpoveď na túto otázku možno dovodiť z Rozhodnutia ÚVO č. 2994 – 6000/2021-OD zo dňa 17.05.2021. Z bodu 91. dotknutého Rozhodnutia možno vyvodiť, že prípadným doplnením úradného prekladu vo vzťahu k už predloženému dokladu by nešlo o doplnenie fyzicky chýbajúceho dokladu, ktorým sa preukazujú podmienky účasti, ale iba o doplnenie k už predloženému dokladu.

V takom prípade máme za to, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný postupovať tak, že podľa ust.  § 40 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“) písomne požiada uchádzača/záujemcu o vysvetlenie alebo predloženie dokladov, nakoľko z ním predložených dokladov vyplývajú nezrovnalosti, pochybnosti, a teda v danom prípade nebolo možné jednoznačne posúdiť napr.  splnenie podmienky účasti.

Z gramatického výkladu znenia § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyvodzujeme záver, že v takomto prípade verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi nevzniká možnosť, ale zákonná povinnosť uplatniť inštitút vysvetlenia. 

Je možné predložiť dokument vyhotovený v cudzom jazyku spolu s jeho úradným prekladom do českého jazyka?

V tomto prípade je nutné opakovane poukázať na ust. § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ktorým sa  ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní  predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Verejné obstrávanie
Verejné obstarávanie

Otázkou však  zostáva, ako postupovať v prípade, keď uchádzač/záujemca predloží doklad v cudzom jazyku spolu s úradným prekladom do jazyka českého.

V praxi sme sa stretli s prípadom, že verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača z verejného obstarávania o.i. z dôvodu, že tento predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti dokument vyhotovený v španielskom jazyku spolu s úradným prekladom do jazyka českého, keď verejný obstarávateľ vyslovil názor, že český jazyk nie je štátnym jazykom SR na účely § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Po uplatnení revíznych postupov Úrad pre verejné obstarávanie vydal Rozhodnutie č. 6450-6000/2018 – OD zo dňa 01.08.2018. V bode 153. citovaného Rozhodnutia Úrad pre verejné obstarávanie vyslovil názor, že zákonodarca síce preferuje predkladanie dokumentov vo verejnom obstarávaní zo strany záujemcu, resp. uchádzača vždy v štátnom jazyku, nakoľko v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk, ale zákonodarca však zároveň na úroveň slovenského jazyka stavia aj český jazyk a v takom prípade nevyžaduje predloženie úradného prekladu dokumentov vyhotovených práve v českom jazyku.

Zákonodarca neobmedzuje predloženie dokladov v českom jazyku len na obsah ponuky týkajúcej sa opisu predmetu zákazky, a s tým súvisiacich dokumentov, ale umožňuje v českom jazyku predložiť aj dokumenty, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie podmienok účasti. V prípade, ak nemá záujemca, resp. uchádzač uvedené dokumenty k dispozícii v slovenskom, resp. českom jazyku, vzniká mu vo všeobecnosti povinnosť na svoje náklady zabezpečiť ich úradný preklad. Zákonodarca zároveň nevyžaduje, aby dátum úradného prekladu bol vykonaný v určitej lehote, teda napr. v lehote najneskôr troch mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vzhľadom na to, že v danom prípade uchádzač predložil v súlade s § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní doklad v španielskom jazyku spolu s úradným prekladom do českého jazyka, nevznikla uchádzačovi povinnosť na svoje náklady zabezpečiť úradný preklad do štátneho jazyka. 

Dúfame, že bol pre vás tento článok zaujímavý a užitočný. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú poskytovaním právnych rád a služieb. Tento dokument je informatívnej povahy a aplikácia informácií  v ňom uvedených je  vždy špecifická v závislosti od skutkových  okolností konkrétneho prípadu. Z uvedených dôvodov odporúčame vždy pri konkrétnych právnych riešeniach kontaktovať advokátsku kanceláriu. Z tohto dokumentu nie je možné odvodzovať žiadne práva ani povinnosti.  Autor dokumentu nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií v ňom uvedených.

Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú konzultáciu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Zdieľaj

Napíšte nám

Sme pripravení Vám pomôcť s Vašimi právnymi záležitosťami

Obráťte sa na nás s dôverou a spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť. Napíšte nám o aké poradenstvo máte záujem a my Vás budeme kontaktovať.